قائمة البيانات
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

قائمة البيانات

 

قائمة البيانات

ادخل معايير البحث

ابحث

What are you looking for

الشهر

العام

التاريخالوصفCategory
18/07/2019Carta d’identità elettronica per gli italiani all’estero نقل
18/07/2019Il Ministro Moavero Milanesi a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari Generali UE نقل
15/07/2019Consiglio Affari Esteri UE: apprezzamenti iniziativa Italia - Malta sulle migrazioni نقل
15/07/2019Il Ministro Moavero Milanesi a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari Esteri dell'UE نقل
14/07/2019Moavero Milanesi - Migranti, il piano italiano - (Corriere della Sera) حوارات صحفية ومقالات

1862
 Valuta questo sito