قائمة البيانات
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

قائمة البيانات

 

قائمة البيانات

ادخل معايير البحث

ابحث

What are you looking for

الشهر

العام

التاريخالوصفCategory
26/06/2019Caso Sea Watch 3 نقل
25/06/2019Partecipazione del Ministro Moavero Milanesi al Consiglio Supremo di Difesa نقل
25/06/2019Riunione del Ministro Moavero con il Ministro degli Esteri del Paraguay نقل
24/06/2019Il Ministro Moavero ha parlato al telefono con il Primo Ministro albanese e il leader dell’opposizione نقل
24/06/2019Intervento Ministro Moavero Milanesi al "Vertice delle due Rive” del Mediterraneo a Marsiglia نقل

1862
 Valuta questo sito