قائمة الأحاديث الصحافية والمقالات
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

قائمة الأحاديث الصحافية والمقالات

 

قائمة الأحاديث الصحافية والمقالات

ادخل معايير البحث

ابحث

What are you looking for

الشهر

العام

التاريخالوصفCategory
28/03/2019Moavero Milanesi - No, non si scappa dall'Europa (Il Foglio) حوارات صحفية ومقالات
16/03/2019Moavero Milanesi: «Ue e Alleanza atlantica: l'intesa con la Cina non mina i nostri pilastri» «Cina, nessuno strappo con Usa e Ue» (Il Sole 24 Ore) حوارات صحفية ومقالات
17/02/2019Moavero Milanesi: «Tra Italia e Francia resteranno divergenze Tav, se necessario la parola al Parlamento» (Corriere della Sera) حوارات صحفية ومقالات
11/02/2019Moavero Milanesi: "Bisogna ricucire con Parigi. Salvini-Di Maio? La linea la dà Conte" (la Repubblica) حوارات صحفية ومقالات
14/01/2019Moavero Milanesi - Le liti dentro il governo? Colpa degli egoismi nella Ue sulla politica per i migranti (Corriere della Sera) حوارات صحفية ومقالات

1875
 Valuta questo sito