أرشيف الأنباء
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

أرشيف الأنباء

 

أرشيف الأنباء

ادخل معايير البحث

ابحث

What are you looking for

الشهر

العام

التاريخالوصفCategory
06/07/2017Migranti, 6 luglio Conferenza Ministeriale “Solidarieta’ e Sicurezza” in Detail
05/07/2017Sudan. Alfano: “Khartoum svolge un ruolo importante tra Africa Subsahariana e Mediterraneo” نقل
05/07/2017Consiglio di Sicurezza. Alfano incontra l’omologo olandese Koenders نقل
04/07/2017Brennero: convocato alla Farnesina l'Ambasciatore austriaco a Roma نقل
27/06/2017Alfano: “Soddisfazione per il rilascio degli attivisti italiani fermati in Russia” نقل

1891
 Valuta questo sito