أرشيف الأنباء
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

أرشيف الأنباء

 

أرشيف الأنباء

ادخل معايير البحث

ابحث

What are you looking for

الشهر

العام

التاريخالوصفCategory
05/03/201940esima Sessione del Consiglio dei Diritti Umani الدبلوماسية
07/02/2019Mutilazioni genitali donne, a Ginevra per tolleranza zero الدبلوماسية
06/02/2019Giornata tolleranza zero contro mutilazioni genitali donne الدبلوماسية
18/12/2018L’Assemblea Generale dell’ONU ha votato una risoluzione per una moratoria della pena di morte in Detail
12/12/2018Premio Sapienza Human Rights 2018 al CIDU أحداث

1891
 Valuta questo sito