أرشيف الأنباء
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

أرشيف الأنباء

 

أرشيف الأنباء

ادخل معايير البحث

ابحث

What are you looking for

الشهر

العام

التاريخالوصفCategory
03/10/2018Riunione del Sottosegretario Di Stefano con la Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulle forme contemporanee di schiavitù نقل
02/10/2018CIDU – 40 anni d’impegno a favore dei Diritti Umani أحداث
26/09/2018Riunione del Ministro Moavero con l’Alto Commissario Bachelet نقل
21/09/2018Cittadini yemeniti di fede baha’i نقل
11/09/2018Nota sulle dichiarazioni dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet نقل

1891
 Valuta questo sito