أرشيف الأنباء
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

أرشيف الأنباء

 

أرشيف الأنباء

ادخل معايير البحث

ابحث

What are you looking for

الشهر

العام

التاريخالوصفCategory
14/07/2018La Farnesina sollecita i Paesi UE ad accogliere i migranti soccorsi e trasbordati sulle navi della Guardia di finanza e di Frontex نقل
18/06/2018Workshop internazionale “Protezione dei Difensori dei Diritti Umani: Buone prassi e il ruolo dell’Italia” in Detail
18/05/2018Alfano: “Farah è stata rintracciata ed è al sicuro” نقل
17/05/2018Studentessa pakistana نقل
17/05/2018Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia نقل

1891
 Valuta questo sito