قائمة البيانات
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

قائمة البيانات

 

قائمة البيانات

ادخل معايير البحث

ابحث

What are you looking for

الشهر

العام

التاريخالوصفCategory
14/06/2019Partecipazione del Ministro Moavero al Forum Citigroup – Financial Times “Il Futuro dell’Europa” نقل
14/06/2019Incontro del Sottosegretario Di Stefano con il Premio Nobel Nadia Murad نقل
13/06/2019Riunione del Ministro Moavero con la Vice Primo Ministro e Ministra degli Affari Esteri ed Europei della Croazia نقل
12/06/2019La Farnesina a tutela dei minori in Libia نقل
10/06/2019Riunione annuale del Comitato Nazionale per l’Azione Umanitaria contro le Mine Antipersona نقل

1893
 Valuta questo sito