قائمة البيانات
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

قائمة البيانات

 

قائمة البيانات

ادخل معايير البحث

ابحث

What are you looking for

الشهر

العام

التاريخالوصفCategory
12/09/2019Dichiarazione di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna sulla Cisgiordania نقل
11/09/2019Fiera MACFRUT 2020 نقل
10/09/2019Fornitura di materiale sanitario di emergenza della Cooperazione Italiana in Libia. نقل
06/09/2019Il Ministro Di Maio ha nominato Capo di Gabinetto l’Ambasciatore Sequi نقل

1893
 Valuta questo sito