قائمة البيانات
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

قائمة البيانات

 

قائمة البيانات

ادخل معايير البحث

ابحث

What are you looking for

الشهر

العام

التاريخالوصفCategory
08/04/2019La Vice Ministra Emanuela Del Re a Lussemburgo per il Consiglio Affari Esteri dell’UE نقل
05/04/2019Dichiarazione sulla Libia approvata dai Ministri degli Esteri del G7 نقل
05/04/2019Il Ministro Moavero a Dinard per la riunione dei Ministri degli Esteri del G-7 نقل
04/04/2019Comunicato congiunto sui combattimenti nei pressi di Gharyan نقل
04/04/2019Sviluppi in Libia: il Ministro Moavero è in contatto con l’Ambasciata a Tripoli نقل

1893
 Valuta questo sito