قائمة البيانات
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

قائمة البيانات

 

قائمة البيانات

ادخل معايير البحث

ابحث

What are you looking for

الشهر

العام

التاريخالوصفCategory
17/05/2019Giornata internazionale contro l'Omofobia, la Transfobia e la Bifobia (IDAHOT) - 17 maggio نقل
17/05/2019Il Ministro Moavero a Helsinki per la 129° sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa نقل
16/05/2019Interventi umanitari della Cooperazione Italiana in Libia نقل
16/05/2019Vignali in Francia e Germania per voto italiani all’estero نقل
13/05/2019La Vice Ministra Del Re a Parigi per la Conferenza Internazionale UNESCO sull’acqua نقل

1893
 Valuta questo sito