قائمة البيانات
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

قائمة البيانات

 

قائمة البيانات

ادخل معايير البحث

ابحث

What are you looking for

الشهر

العام

التاريخالوصفCategory
19/05/2019Lettera ONU su politiche migratorie نقل
17/05/2019La Vice Ministra Del Re a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari Esteri (Sviluppo) نقل
17/05/2019Giornata internazionale contro l'Omofobia, la Transfobia e la Bifobia (IDAHOT) - 17 maggio نقل
17/05/2019Il Ministro Moavero a Helsinki per la 129° sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa نقل
16/05/2019Interventi umanitari della Cooperazione Italiana in Libia نقل

1893
 Valuta questo sito