قائمة البيانات
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

قائمة البيانات

 

قائمة البيانات

ادخل معايير البحث

ابحث

What are you looking for

الشهر

العام

التاريخالوصفCategory
10/05/2019Risposta del Ministro Moavero al Ministro Salvini نقل
10/05/2019Incontro del Sottosegretario Di Stefano con la Ministra delle Industrie Primarie della Malesia, Teresa Kok Suh Sim نقل
10/05/2019Diplomazia dello sport, partita di basket solidale نقل
10/05/2019Venezuela نقل
10/05/2019Missione in Viet Nam e Singapore del Ministro Moavero نقل

1893
 Valuta questo sito