قائمة البيانات
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

قائمة البيانات

 

قائمة البيانات

ادخل معايير البحث

ابحث

What are you looking for

الشهر

العام

التاريخالوصفCategory
29/06/2019Ritorno in Italia dell'opera d'arte "Vaso di fiori" di Jan van Huysum نقل
28/06/2019Riunione del Ministro Moavero con il Rappresentante Speciale dell’ONU per la Libia Salamé نقل
28/06/2019Tribunale unificato dei brevetti (TUB) نقل
27/06/2019Conferenza degli Addetti Scientifici 2019 نقل
26/06/2019Incontro della Vice Ministra Del Re con il Ministro dell’Agricoltura del Senegal نقل

1893
 Valuta questo sito