قائمة البيانات
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

قائمة البيانات

 

قائمة البيانات

ادخل معايير البحث

ابحث

What are you looking for

الشهر

العام

التاريخالوصفCategory
24/06/2019La Vice Ministra Del Re ha guidato una missione imprenditoriale in Etiopia نقل
24/06/2019Intervento Ministro Moavero Milanesi al "Vertice delle due Rive” del Mediterraneo a Marsiglia نقل
24/06/2019Vertice delle Due Rive – Forum del Mediterraneo نقل
23/06/2019Volo umanitario della Cooperazione Italiana in Sudan نقل
22/06/2019Visita della Vice Ministra Del Re in Tigray نقل

1893
 Valuta questo sito