أرشيف الأخبار
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

أرشيف الأخبار

 

أرشيف الأخبار

ادخل معايير البحث

ابحث

What are you looking for

الشهر

العام

التاريخالوصفCategory
22/05/2019Partecipazione del Ministro Moavero Milanesi all’Assemblea Annuale di Confindustria in Detail
22/05/2019Presentazione del Secondo Rapporto UNCAC sull’Italia نقل
21/05/2019Riunione del Ministro Moavero Milanesi con la Ministra degli Affari Europei francese Ade Montchalin نقل
21/05/2019Riunione del Ministro Moavero Milanesi con il Capo Negoziatore UE Michel Barnier نقل
21/05/2019Proposte del Ministro Moavero al Consiglio Affari Generali نقل


1898
 Valuta questo sito