قائمة الأحاديث الصحافية والمقالات
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

قائمة الأحاديث الصحافية والمقالات

 

قائمة الأحاديث الصحافية والمقالات

ادخل معايير البحث

ابحث

What are you looking for

الشهر

العام

التاريخالوصفCategory
16/03/2019Moavero Milanesi: «Ue e Alleanza atlantica: l'intesa con la Cina non mina i nostri pilastri» «Cina, nessuno strappo con Usa e Ue» حوارات صحفية ومقالات
17/02/2019Moavero Milanesi: «Tra Italia e Francia resteranno divergenze Tav, se necessario la parola al Parlamento» (Corriere della Sera) حوارات صحفية ومقالات
11/02/2019Moavero Milanesi: "Bisogna ricucire con Parigi. Salvini-Di Maio? La linea la dà Conte" (la Repubblica) حوارات صحفية ومقالات
31/12/2018Moavero: «La Ue era pronta a punirci questo accordo evita instabilità» (Il Messaggero) حوارات صحفية ومقالات
30/09/2018Moavero: “L'Ue ha sbagliato Ma è l'unico scudo ai nazionalismi” (La Nazione – Resto del Carlino) حوارات صحفية ومقالات
24/08/2018Moavero: la nave Diciotti ha salvato 200 persone, il problema è l'Europa (Il Sussidiario.net) حوارات صحفية ومقالات
11/08/2018Moavero: Make Euro great again (Il Foglio) حوارات صحفية ومقالات
29/07/2018Moavero: “L'Europa sia solidale o vacilla” (Avvenire) حوارات صحفية ومقالات
16/07/2018Moavero Milanesi: «Abbiamo svegliato l'Ue e fermato sbarchi» (Libero) حوارات صحفية ومقالات

1875
 Valuta questo sito