معلومات عامة
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

معلومات عامة

 

معلومات عامة

Italia-Serbia: storici a convegno per 140 anni di relazioniItalia-Serbia: storici a convegno per 140 anni di relazioniUn convegno internazionale a Belgrado ha analizzato per due giorni i profondi e complessi legami tra Italia e Serbia. Un’occasione unica di approfondimento presentata dall’Istituto...
“L’Arte di Leonardo -  Opera Omnia” si chiude a Pechino “L’Arte di Leonardo - Opera Omnia” si chiude a Pechino Si è chiusa a Pechino con uno straordinario successo di pubblico “L’Arte di Leonardo – Opera Omnia” esibizione organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura in...
Lussemburgo, una web platform per l’innovazione italiana Lussemburgo, una web platform per l’innovazione italiana Una piattaforma web per facilitare l’attività di networking fra ricercatori, scienziati e professionisti italiani impegnati nell’innovazione in Lussemburgo è stata lanciata...
Italia e Israele rafforzano la cooperazione scientifica e tecnologicaSi è riunita alla Farnesina in sessione plenaria Commissione mista Italia-Israele che sovraintende all’attuazione dell’Accordo bilaterale per la cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra i due...
التحديثات الأخيرة

يساهم التعاون الدولي الثنائي في مجال البحث والتطوير التكنولوجي في تعزيز الأنشطة الداعمة للمنظومة العلمية والتكنولوجية الإيطالية بالخارج.

تشجع الإدارة العامة للترويج والتعاون الثقافي وتدعم التعاون بين أجهزة البحث العلمي والتكنولوجي الوطنية، العامة والخاصة، وبين أجهزة مماثلة لدول أخرى عن طريق التفاوض والتوقيع على برامج تنفيذية.

 


293
 Valuta questo sito