معلومات عامة
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

معلومات عامة

 

معلومات عامة

Inaugurato in Sudafrica il radiotelescopio MeerKATInaugurato in Sudafrica il radiotelescopio MeerKATÈ stato inaugurato pochi giorni fa nel deserto del Karoo, in Sudafrica, il radiotelescopio MeerKAT parte integrante del progetto multinazionale Square Kilometre Array (SKA)...
Italy-ASEAN cooperation on Higher Education, Science and ResearchItaly-ASEAN cooperation on Higher Education, Science and ResearchIl gruppo di paesi del Sud-Est asiatico riuniti nell’ASEAN si presenta come attore di primo piano sulla scena economica globale. Con questa consapevolezza, il Ministero...
Lanciata a L’Aja l’associazione dei ricercatori italiani nei Paesi BassiE’ stata dedicata ai ricercatori e scienziati italiani operanti nei centri di eccellenza, nelle università e nelle aziende dei Paesi Bassi la Prima Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, celebrata  il...
Repubblica Ceca - Giornata della Ricerca Italiana nel MondoRepubblica Ceca - Giornata della Ricerca Italiana nel MondoNasce in Repubblica Ceca il primo tentativo di mappatura degli scienziati e dei ricercatori italiani attivi sul territorio. Su iniziativa dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto...
التحديثات الأخيرة

يساهم التعاون الدولي الثنائي في مجال البحث والتطوير التكنولوجي في تعزيز الأنشطة الداعمة للمنظومة العلمية والتكنولوجية الإيطالية بالخارج.

تشجع الإدارة العامة للترويج والتعاون الثقافي وتدعم التعاون بين أجهزة البحث العلمي والتكنولوجي الوطنية، العامة والخاصة، وبين أجهزة مماثلة لدول أخرى عن طريق التفاوض والتوقيع على برامج تنفيذية.

 


293
 Valuta questo sito