معلومات عامة
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

معلومات عامة

 

معلومات عامة

L’Ambasciata d’Italia a Washington celebra la ricerca italiana nel mondo. Le donne al centro delle celebrazioni. L’Ambasciata d’Italia a Washington celebra la ricerca italiana nel mondo. Le donne al centro delle celebrazioni. In occasione della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, un'iniziativa organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione...
Lisbona: nasce Ipazia Associazione Scienziati ItalianiL’Ambasciata d’Italia a Lisbona ha ospitato la nascita dell’Associazione degli Scienziati e Ricercatori italiani in Portogallo,“Hipácia”, nome portoghese della scienziata Ipazia d’Alessandria, matematica,...
Belgrado: si discute di sviluppo sostenibileBelgrado: si discute di sviluppo sostenibileL'Ambasciatore d'Italia a Belgrado, Carlo Lo Cascio, e il rettore della locale Università Ivanka Popovic hanno presieduto il primo incontro italo-serbo sugli obiettivi...
Un anno di promozione integrata dell’Italia nel mondo 2018 Anche quest’anno, con la pubblicazione on line del catalogo delle attività di promozione integrata effettuate nel 2018 dalla rete degli uffici diplomatico-consolari e degli Istituti Italiani di Cultura, si apre...
التحديثات الأخيرة

يساهم التعاون الدولي الثنائي في مجال البحث والتطوير التكنولوجي في تعزيز الأنشطة الداعمة للمنظومة العلمية والتكنولوجية الإيطالية بالخارج.

تشجع الإدارة العامة للترويج والتعاون الثقافي وتدعم التعاون بين أجهزة البحث العلمي والتكنولوجي الوطنية، العامة والخاصة، وبين أجهزة مماثلة لدول أخرى عن طريق التفاوض والتوقيع على برامج تنفيذية.

 


293
 Valuta questo sito