معلومات عامة
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

معلومات عامة

 

معلومات عامة

Lussemburgo, una web platform per l’innovazione italiana Lussemburgo, una web platform per l’innovazione italiana Una piattaforma web per facilitare l’attività di networking fra ricercatori, scienziati e professionisti italiani impegnati nell’innovazione in Lussemburgo è stata lanciata...
Italia e Israele rafforzano la cooperazione scientifica e tecnologicaSi è riunita alla Farnesina in sessione plenaria Commissione mista Italia-Israele che sovraintende all’attuazione dell’Accordo bilaterale per la cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra i due...
Spazio, l’Italia tra gli attori principali a livello internazionaleSpazio, l’Italia tra gli attori principali a livello internazionaleNel quadro della partecipazione italiana all’Esposizione Satellite 2019 a Washington, il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, è intervenuto nel...
Sofia: mostra sulla vita e le opere di LeonardoSofia: mostra sulla vita e le opere di LeonardoUna mostra didattico-divulgativa sulla vita e le opere del genio Leonardo da Vinci è stata allestita a Sofia, grazie all'Ambasciata d'Italia in collaborazione con l'Istituto...
التحديثات الأخيرة

يساهم التعاون الدولي الثنائي في مجال البحث والتطوير التكنولوجي في تعزيز الأنشطة الداعمة للمنظومة العلمية والتكنولوجية الإيطالية بالخارج.

تشجع الإدارة العامة للترويج والتعاون الثقافي وتدعم التعاون بين أجهزة البحث العلمي والتكنولوجي الوطنية، العامة والخاصة، وبين أجهزة مماثلة لدول أخرى عن طريق التفاوض والتوقيع على برامج تنفيذية.

 


293
 Valuta questo sito