قائمة الأحاديث الصحافية والمقالات
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

قائمة الأحاديث الصحافية والمقالات

 

قائمة الأحاديث الصحافية والمقالات

ادخل معايير البحث

ابحث

What are you looking for

الشهر

العام

التاريخالوصفCategory
14/07/2019Moavero Milanesi - Migranti, il piano italiano - (Corriere della Sera) حوارات صحفية ومقالات
08/07/2019Emozionante e magnifica - La sua voce è nel nostro Dna (Corriere della Sera) حوارات صحفية ومقالات
22/06/2019Del Re «La concorrenza della Cina? Noi vinciamo con la qualità» (Avvenire) حوارات صحفية ومقالات
11/06/2019Moavero Milanesi - Dalla sicurezza all'ambiente una Dichiarazione di Trieste che rilanci la cooperazione verso nuove sfide comuni. (Il Piccolo) حوارات صحفية ومقالات
12/05/2019Moavero Milanesi «Ha ragione Salvini arrivi competenza sua» (Il Messaggero) حوارات صحفية ومقالات

1907
 Valuta questo sito